‹‹ Vissza

Általános Szerződési és Használati Feltételek

 

Bevezető rendelkezések

Az alábbi dokumentum a www.gazolajkut.hu honlapra (továbbiakban: honlap) történő belépés és annak böngészése, a honlapon elérhető anyagok, termékek és szolgáltatások (továbbiakban: termék) igénybevételének és az ezekkel kapcsolatos szerződéskötés feltételeit határozzák meg.

A honlapot üzemeltető eladó adatai:

  • Cég teljes neve:       Derby-Túr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
  • Rövidített neve:         Derby-Túr Kft.
  • Székhelye:                 5400 Mezőtúr, Széchenyi út 24.
  • Ügyintézés helye:     5400 Mezőtúr, Széchenyi út 24.
  • Cégjegyzékszám:    16-09-017483
  • Adószám:                  26091772-2-16
  • Ügyvezető:                Takács Gábor és Kovács József Mihály
  • Tel.:                            +36-56/354-222 
  • e-mail:                       derby-tur@derby-tur.hu


A Derby-Túr Kft. (továbbiakban eladó) az anyag-, termék-, szolgáltatásértékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételeket a www.gazolajkut.hu weboldalon mindenki számára elérhető módon teszi közzé. Az ÁSZF csak akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta.

Amennyiben a vevő igénybe veszi a honlap szolgáltatásait, a honlapon rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely közte és a Derby-Túr Kft. között, mint szerződés létrejött.

A rendelés elküldésével és a visszaigazolással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint szerződés jön létre a Derby-Túr Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelő vagy vevő) között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat szerződésszerűen kiegyenlíti.

A megrendelő a "Rendelés jóváhagyása" gomb megnyomásával elfogadja az ÁSZF feltételeit.

A Használati feltételeket időről időre módosíthatjuk. A változások közzététele a Honlapon történik, amely változások a közzététellel azonnal hatályossá válnak. A Honlap használata esetén javasoljuk rendszeresen ellenőrizni a Használati feltételek esetleges módosítását.


Szerződő felek azonosítása

A szerződés a Derby-Túr Kft. mint eladó, és a megrendelő, mint vevő (továbbiakban együtt felek) között jön létre. Vevő lehet minden a magyar polgári törvénykönyvben meghatározott gazdálkodó szervezet, vagy 18. életévét betöltött magánszemély.

A Derby-Túr Kft. csak a honlapon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.

A rendelés elfogadásához a vevő (megrendelő) azon adatai szükségesek, amelyeket a honlap megrendelő Űrlap oldalain talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával a rendelést indokolás nélkül töröljük. A Derby-Túr Kft. fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét.

 

Rendelés visszaigazolása

Eladó kötelezettséget vállal, hogy valamennyi megrendelést 48 órán belül e-mail útján visszaigazolja. A 48 órába a munkaszüneti és ünnepnap nem számít bele. Ennek hiányában vevő mentesül a szerződéses kötelezettsége alól.  A visszaigazolással a felek között létrejön a szerződés.

Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy a rendelés teljesítésétől - indokolás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor elálljon.

 

Árképzés és Fizetés

A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék nettó ára. A Derby-Túr Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon a termékek aktuális ára szerepeljen, és a szerződéskötéssel kapcsolatos valamennyi díj, költség feltűntetésre kerüljön. A visszaigazolás minden esetben a teljes árat tartalmazza, így a termék árát, a fizetendő adó(kat), járulékos költségeket stb. Amennyiben a termék honlapon szereplő ára és a visszaigazolásban meghatározott eltér egymástól, ez utóbbi érvényes. Ebben az esetben azonban a Vevő a szerződéstől elállhat, és minden egyéb fizetési kötelezettségtől mentesül.

A végösszeget a futárszolgálatnak kell kifizetni az áru átvételekor. A számlát az áruról és a szállítási költségről a futár adja át a vevőnek az áruval együtt.


Elállási jog (visszavételi garancia):

A vevő a szerződés speciális jellegére tekintette a rendelésétől a 17/1999. (II.5.) sz. Kormányrendeletben rögzített elállási jog szerint állhat el, az áru átvételét követő 8 munkanapon belül.

Ebben az esetben az eladó a kifizetett vételárat legkésőbb a visszaszolgáltatást követő harminc napon belül visszatéríti. A rendeléstől való elállást csak abban az esetben köteles elfogadni az eladó, amennyiben azt a vevő az előírt határidőben és módon az árú visszaszolgáltatásával egyidejűleg teszi meg. A termék beépítése esetén a beépítéssel a vevő elállási jogáról lemond!

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A megrendelő követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.


Az eladó felelősségvállalása

Az irányadó jogszabályok adta keretek között a Derby-Túr Kft. nem vállal felelősséget a Honlap és tartalmának felhasználásából, az ahhoz való hozzáférésből illetve a felhasználás, hozzáférés sikertelenségéből eredő közvetlen, közvetett, okozati vagy bármely egyéb kárért, ideértve egyebek között a vagyoni kárt, üzleti veszteséget, gazdasági veszteséget, adatok elvesztését és az elmaradt hasznot.

Az eladó mindent megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a Honlapon közzétett információk és anyagok helyesek legyenek. Ugyanakkor a Derby-Túr Kft. nem tudja garantálni, hogy valamennyi információ és anyag hibátlan, és nem vállal felelősséget azok pontosságáért, hiánytalanságáért és hitelességért. Nem szavatoljuk a Honlap működésének folyamatosságát vagy hibamentességét, és azt sem, hogy a Honlap vírusoktól vagy minden olyan egyébtől mentes, amely a vevő, vagy más számítógépére és programjaira nézve káros lehet. Az eladó nem szavatolja továbbá, hogy a vevő vagy más számítógépével és programjaival a Honlap gond nélkül használható, mint ahogy azt sem, hogy a Honlap bármikor (vagy egy meghatározott időpontban) biztosan elérhető.

 

  A vevő felelősségvállalása

A vevő, mint megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) visszaigazolásával közte és Derby-Túr Kft., mint eladó között szerződés jön létre, amennyiben a felek bármelyike a szerződés rendelkezéseit nem tartja meg, abban az esetben szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Derby-Túr Kft. számára. A Derby-Túr Kft. ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

 

Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF a honlapon való közzététellel lép hatályba. A honlap rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes.


Szerzői jog

Tilos a Derby-Túr Kft. vagy az arra jogosult harmadik fél engedélye nélkül a honlapon szereplő nevet, képet, logót felhasználni minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz amely nem tartozik a Derby-Túr Kft.-hez, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a Derby-Túr Kft. vagy a honlap, mint  internetes áruház jó hírnevének csorbítása. Az internetes oldalainkon található szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat a Derby-Túr Kft. vagy az arra jogosult harmadik fél írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

 

Adatkezelés, Adatvédelem

A honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez, illetve a felek között létrejött szerződéshez a vevőnek, mint e viszonylatban felhasználónak személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. A honlapot működtető Derby-Túr Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó bármilyen adatának rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közléssel jelzi és tájékoztatja a felhasználót az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. A Derby-Túr Kft. vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a legteljesebb körű titoktartással kezeli és azokat másik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben, ha az arra jogosult valamely folyamat során ezt külön igényli, vagy azt jóváhagyja. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék futárszolgálattal történő házhozszállításához szükségesek.

Az eladó a szolgáltatás/termékértékesítés nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges azonosító adatokat.

A regisztrációnál, ahhoz, hogy a felek között a szerződés létrejöjjön, a számlát a Derby-Túr Kft., mint eladó ki tudja állítani és, hogy a csomagot a megfelelő címre el tudjuk juttatni, a vevőnek, mint megrendelően az alábbi információkat kell megadnia:

1.               Vezeték és keresztnév/cégnév
2.               Cím/Székhely
3.               Telefonszám
4.               Postázási cím (ha eltér a megadott címtől)
5.               számlázási cím
6.               elektronikus levelezési cím (e-mail)


Az adatokat a Derby-Túr Kft. kizárólag arra használja, hogy  a vevő megrendelését teljesítse, illetve ellássa a vevőt a rendeléssel kapcsolatos információkkal, hírlevelet küldjön a vevő részére. Amennyiben ezen hírlevélre nem tart igényt a vevő, abban az esetben ezen szolgáltatást bármikor írásban kérheti megszüntetni.

Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket a Derby-Túr Kft., mint adatkezelő úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Adatkezelést érintő panasszal Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.


Záró rendelkezések

Amennyiben az ÁSZF egyes rendelkezései érvénytelenek vagy a bíróság által érvénytelennek minősítettek, úgy az nem hat ki a többi rendelkezés érvényességére.

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A honlap használatára és az ÁSZF-re, valamint a felek közötti egyedi szerződésekre a magyar jog az irányadó. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Honlap használatával és a jelen Használati feltételekkel kapcsolatos valamennyi jogvita tekintetében a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel.

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Hírlevelek küldését a fent hivatkozott két jogszabályon kívül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szabályozza.

A gazdasági reklámtörvény alapján reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Hozzájáruló  nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó  nevét, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. A gazdasági reklámtörvény e rendelkezése alapján a hírlevelek küldése esetén – a nyilatkozó neve tekintetében – az adatkezelés kötelező.

A feliratkozás alapján Társaságunk visszavonásig kezeli a hírlevélre feliratkozott adatait. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul töröljük, és részére reklámot a továbbiakban nem küldünk. A visszavonó nyilatkozat megtételére, mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőség van az Általános Szerződési Feltételekben rögzített, illetve a hírlevélben feltüntetett elektronikus címekre történő megküldéssel. A visszavonó nyilatkozatot csak akkor tudja Társaságunk teljesíteni, ha a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható

Társaságunk (a reklámozó) és a Társaságunkkal kapcsolatban álló, a hírlevelek küldését végző elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó társaság (a reklám közzétevője) – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
A www.e-kamion.com weboldalon hírlevélre feliratkozók által megadott adatokat, a Társaságunk dolgozza fel, azaz nyilvántartja a regisztráltakat, rögzíti a kijelentkezéseket, továbbítja a hírleveleket az aktuálisan aktív regisztrációval rendelkezőknek. Az adatfeldolgozó tevékenységet az adatvédelmi törvény hatálya alatt és rendelkezéseinek megfelelően végezzük.

Amennyiben a hírlevelekre való feliratkozásnál elfogadja jelen Adatvédelmi szabályzatot, úgy tekintjük, hogy ezen elfogadással adatainak a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti kezeléséhez hozzájárult.

 

Árak, fizetési mód és fizetés

A www.gazolajkut.hu portálon a termékek  általános forgalmi adót nem tartalmazó nettó vételárai vannak feltüntetve.

A Derby-Túr Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegőek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek.

Az árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük!

A Derby-Túr Kft. nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére.

A www.gazolajkut.hu portálon a Vevő választja ki a termék átvétel ill. a kiszállítás módját. A termék kiszállításának költsége a Szállítási feltételek menüpontban tekinthető meg. Az Eladó telephelyén történő termékátadás esetén a vételárat szállítási költség nem terheli.
A termékek árának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki.

A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak az áru rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni.

Az Eladó telephelyén (üzletében) történő személyes termék átvétel esetén a Vevő az árat a termék átvételével egyidejűleg fizeti meg. Amennyiben Vevő a terméket az egyeztetett időpontig, ennek hiányában a megrendeléskor raktáron levő státuszú terméket a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül nem veszi át, Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

Átvehető a termék annak vételára az Eladó számlájára történő beérkezését követően is, amennyiben a Vevő az előre történő átutalás fizetési módot választja.

Az előre átutalással történő fizetéskor az Eladó telefaxon, vagy  e-mail-ben számlamásolatot küld, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát a Vevő az eszköz kézhezvételekor kapja meg. Amennyiben a vételár a számla fizetési határideje lejártáig nem érkezik be Eladó számlájára, Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

Ha a Vevő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg az Eladónak vagy Eladó megbízottjának.

A jótállás (garancia), szavatosság

Az Eladó jótáll azért, hogy a www.gazolajkut.hu portálon megrendelt termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek.

Az Eladó nem vállal jótállást azért, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatos és hibamentes lesz.

Az Eladó bizonyos termékek esetén, külön a jogszabályban meghatározott jótállási időn túl is vállalhat jótállási kötelezettséget azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit maga határozza meg.

Az Eladó ellátja az értékesített termékek 1959. évi IV. törvény (Ptk), illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 117/1991. (IX.10.) Korm. rendelet szerinti szavatossági és jótállási (garancia) javítását, illetve a termékek alkatrészellátását.

Az Eladó az e pont szerinti szerviztevékenységét a saját szervize, illetve a márkaszervizek útján látja el.

Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó semminemű egyéb jótállást nem vállal.

Akciós termékeink

Tovább az összes akciós termékhez ››